INFORMÁCIE O PODMIENKACH SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len „Nariadenie„)

Spoločnosť REIM-WASI s.r.o., so sídlom Rybná 716/24, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČO: 086 85 550, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, spisová značka C 323 238 (ďalej len „Spoločnosť“) ako prevádzkovateľ poskytuje tieto informácie pre svojich zákazníkov, dodávateľov a odberateľov tovarov a služieb, klientov, ako aj ich zástupcov a zamestnancov, fyzickým osobám uplatňujúcim si svoje práva ako dotknuté osoby. Tieto informácie sa týkajú spôsobu a rozsahu spracúvania osobných údajov dotknutých osôb, ako aj práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov.

Ako a prečo spracúvame Vaše osobné údaje?
Vaše osobné údaje spracúvame len na stanovený účel, v rozsahu a počas doby nevyhnutnej na naplnenie stanoveného účelu, pričom ide najmä o nasledovné účely:

A. Uzatvorenie a evidencia zmlúv s fyzickou osobou, vrátane predzmluvných opatrení (objednávky tovarov cez internetovú stránku www.goldhempz.cz)

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, telefónne číslo, e-mailová adresa, údaje o bankovom účte fyzickej osoby;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: okresné úrady a iné orgány verejnej správy, poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb, sprostredkovatelia na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých so Spoločnosťou (kuriérske a doručovateľské spoločnosti, pošta, a pod.);

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (maximálne 5 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy).

B. Marketingová komunikácia – zasielanie reklamných ponúk

Právny základ spracúvania osobných údajov: oprávnený záujem Spoločnosti podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, emailová adresa;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb, sprostredkovatelia na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých so Spoločnosťou;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (maximálne 5 rokov od uzatvorenia kúpnej zmluvy).

C. Reklamácie tovarov

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zákonných povinností Spoločnosti (najmä zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v znení neskorších predpisov);

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, podpis;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: výrobcovia a dodávatelia tovarov, orgány verejnej správy, sprostredkovatelia na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých so Spoločnosťou (najmä za účelom odborného posúdenia);

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (počas doby trvania záručných lehôt).

D. Registrácia na internetovej stránke

Právny základ spracúvania osobných údajov: predchádzajúci súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (maximálne 5 rokov od registrácie).

E. Obchodná agenda a vedenie účtovníctva Spoločnosti

Právny základ spracúvania osobných údajov: plnenie zákonných povinností Spoločnosti (napr. zákon č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v znení neskorších predpisov) a plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy ako dotknutá osoba alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis, údaje o bankovom účte fyzickej osoby, telefónne číslo, e-mailová adresa;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: daňové úrady, okresné úrady, poštové úrady a iné orgány verejnej správy, súdy a orgány činné v trestnom konaní, notári, exekútori, advokáti, sprostredkovatelia na základe príslušných zmlúv o spracovaní osobných údajov uzavretých so Spoločnosťou (najmä externé vedenie účtovníctva), poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov.

F. Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb

Právny základ spracúvania osobných údajov: Nariadenie;

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame na daný účel: bežné osobné údaje ako meno, priezvisko, titul, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby;

Komu tieto osobné údaje poskytujeme: príslušný Úrad na ochranu osobných údajov a iné orgány verejnej správy, poskytovatelia IT služieb, komunikačných a súvisiacich služieb;

Doba uchovávania osobných údajov: počas doby nevyhnutnej na naplnenie účelu a/alebo podľa požiadaviek platných právnych predpisov (maximálne 5 rokov od uplatnenia práva dotknutej osoby).

Spoločnosť spracováva a uchováva Vaše osobné údaje bezpečne v súlade s bezpečnostnou politikou Spoločnosti, pričom prístup k Vašim osobným údajom majú len osoby poverené Spoločnosťou.

Spracovanie niektorých Vašich osobných údajov je potrebné na splnenie zákonných požiadaviek Spoločnosti a/alebo plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste Vy a

Spoločnosť, alebo na vykonanie predzmluvných opatrení na základe Vašej žiadosti. V prípade, že nám požadované osobné údaje neposkytnete, alebo ich spracúvanie budete následne namietať, nie je Spoločnosť povinná s Vami príslušnú zmluvu uzavrieť, resp. môže ukončiť jej plnenie.

Osobné údaje sú spracúvané v rozsahu, v akom ste nám ich poskytli v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu so Spoločnosťou, alebo ktoré Spoločnosť získala inak a spracúva ich v súlade s platnými a účinnými právnymi predpismi alebo na plnenie svojich zákonných povinností. Spoločnosť získava osobné údaje priamo od Vás ako dotknutých osôb, od tretích osôb a z verejne prístupných zdrojov.

Spoločnosť neprenáša Vaše osobné údaje do tretích krajín (mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru).

Vaše osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Aké práva máte v súvislosti s ochranou osobných údajov?

Máte právo od Spoločnosti požadovať prístup k svojim osobným údajom a máte právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov podľa Nariadenia.

Ďalej máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Českej republiky, ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je v rozpore s Nariadením.

Kde nás môžete kontaktovať?
Akékoľvek otázky, pripomienky alebo žiadosti je možné adresovať písomne na adresu REIM-WASI s.r.o., Rybná 716/24, Staré Mesto, 110 00 Praha 1, Česká republika alebo na e-mailovú adresu info@goldhempz.cz.